Điều Khoản và Điều Kiện

Bạn chỉ có thể sử dụng reviewfinder.vn sau khi đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện, Chính Sách Bảo MậtMiễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý sau đây.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Bạn có thể rời khỏi trang web này khi tắt tab hoặc trình duyệt.

Thông tin có thể tìm thấy trên trang web này hoàn toàn là thông tin, và không nhằm xác nhận hoặc giới thiệu một số mặt hàng hoặc hành động cụ thể. Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của dữ liệu được tìm thấy trên trang web này, mặc dù chúng tôi đang cố gắng hết sức để cập nhật thông tin. Do đó, reviewfinder.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phải chịu do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào được thực hiện do việc đọc hoặc giải thích bất kỳ thông tin nào có hoặc liên quan đến trang web này.

Tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của reviewfinder.vn bên cấp phép của nó. Bạn không được sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, bán, hiển thị công khai hoặc sử dụng nội dung xuất hiện trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của reviewfinder.vn.

Tất cả nội dung hiển thị trên reviewfinder.vn, bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, bố cục thuộc sở hữu của reviewfinder.vn hoặc các bên thứ ba được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

reviewfinder.vn có quyền sửa đổi thỏa thuận này bất kỳ lúc nào.