Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Các chi tiết được trình bày trong trang web này và các tài liệu hoặc thông tin đi kèm chỉ dành cho mục đích thông tin. reviewfinder.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phải chịu do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào được thực hiện do việc đọc hoặc giải thích bất kỳ thông tin nào có hoặc liên quan đến trang web này.

Trang web này không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về thông tin được hiển thị trên đó, về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính khả dụng, tiêu đề, không vi phạm và hiệu suất của trang web này. Các giá trị và ngày tháng hiển thị được cho là đáng tin cậy nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của chúng. Hệ thống tự động làm tròn hoặc lỗi phần mềm có thể sẽ xuất hiện trên trang web này.

Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ reviewfinder.vn, Người dùng (User) sẽ chấp nhận trang web này như hiện tại. reviewfinder.vn không cung cấp bảo đảm hoặc bảo đảm rằng trang web này sẽ hoạt động bình thường trên mọi trình duyệt Internet.

Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh, bằng tiền hoặc bằng cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, do việc sử dụng reviewfinder.vn. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến trang web này.

Để liên hệ với quản trị viên của website, bạn vui lòng điền vào bảng liên hệ.